המלצות מפייסבוק

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התאמות בנקים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - לקוחות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מלאי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - רכוש קבוע

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - השקעה במכשיר הוני IFRS9

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - השקעה במכשיר התחייבותי IFRS9

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - ירידת ערך

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק