המלצות מפייסבוק

חשוב לדעת

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה - לחץ ראה/י עודלתשומת לבכם,

נשלחו אלינו חומרי לימוד לסמסטר זה - סילבוס וספר תרגילים. אנו בספק רב האם בפועל תספיקו ללמוד בכיתה את כל החומר אשר צויין.

אנו לא רוצים כי תלמדו באמצעות האתר נושאים שלא יופיעו בבחינה בפועל, ועל כן העלינו אך ורק את "נושאי הליבה" שאנו מאמינים שבוודאות יילמדו בכיתה.

במידה ואתם נתקלים בנושאים אשר לא קיימים בפרקים אתר, אנא פנו אלינו דרך "צור קשר".

יש לנו מענה לכל חומר הלימוד הנדרש.

סטודנט אשר ירכוש את הקורס כולו יקבל נושאים נוספים, ככל שיידרשו, ללא תשלום נוסף.

בהצלחה!

3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - דוחות כספיים ופקודות יומן

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - הכנת מאזן בוחן

  מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - חשבונות חתך ועריכת דוחות כספיים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לקוחות

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - מלאי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - רכוש קבוע

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מודל הערכה מחדש

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - החלפת נכסים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - טעויות,אומדנים ומדיניות חשבונאית

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - יחסים פיננסיים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - תזרים מזומנים

  מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - ירידת ערך

  מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 14 - נכסים בלתי מוחשיים IAS38

  מחיר: ₪45
  הצץ בפרק  
 • פרק 15 - הפרשות התחייבויות ונכסים תלויים

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 16 - הון עצמי

  מחיר: ₪59
  הצץ בפרק