צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • הצגת הנושא
  • צורות התאגדות נפוצות
  • מניה
  • ההון העצמי והצגתו במאזן
  • הון מניות ופרמיה
  • עודפים ורווח והפסד
  • מניות הטבה
  • היכרות עם אופציה
  • הנפקה של אופציה והמרה למניות
  • אופציות שלא מומשו
  • דוגמאות
  • פקודות יומן סיכום
  • דוח על השינויים בהון העצמי
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9