צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תיאוריה 1 דוח תזרים מזומנים הצגת הנושא ללא חשבונאים
  • תיאוריה 2 - מטרה
  • תיאוריה 3 - מבנה הדוח
  • תיאוריה 4 - פעילות שוטפת
  • תיאוריה 5 - פעילות השקעה
  • תיאוריה 6 - פעילות מימון
  • תיאוריה 7 דוח תזרים מזומנים נתונים שונים והשפעתם בתרגיל ללא חשבונאים
  • תיאוריה 8 דוח תזרים מזומנים רווח חשבונאי ללא חשבונאים
  • תיאוריה 9 דוח תזרים מזומנים סעיפי רכוש והתחייבות ללא חשבונאים
  • תיאוריה 10 דוח תזרים מזומנים רכישה ומכירה של רכוש קבוע ללא חשבונאים
  • תיאוריה 11 דוח תזרים מזומנים פחת בגין רכוש קבוע ללא חשבונאים
  • תיאוריה 12 דוח תזרים מזומנים רכישה ומכירה של ניירות ערך ללא חשבונאים
  • תיאוריה 13 דוח תזרים מזומנים הלוואה שניתנה ופרעונה ללא חשבונאים
  • תיאוריה 14 דוח תזרים מזומנים הנפקת מניות ללא חשבונאים
  • תיאוריה 15 דוח תזרים מזומנים חלוקת דיבידנד ללא חשבונאים
  • תיאוריה 16 דוח תזרים מזומנים נטילת הלוואה פרעונה ומדד ללא חשבונאים
  • שאלה מספר 1 תזרים מזומנים ללא חשבונאים
  • שאלה מספר 2 תזרים מזומנים ללא חשבונאים
  • שאלה מספר 3 תזרים מזומנים ללא חשבונאים
  • שאלה מספר 4 תזרים מזומנים ללא חשבונאים
  • שאלה מספר 5 תזרים מזומנים ללא חשבונאים